شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها 2 39 - تقدیرنامه ها 3 33 - تقدیرنامه ها 4 22 - تقدیرنامه ها 5 24 - تقدیرنامه ها 6 19 - تقدیرنامه ها 7 17 - تقدیرنامه ها 8 14 - تقدیرنامه ها 9 1 1 - تقدیرنامه ها

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور