شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸

معاونت جذب مشترکین

معاونت جذب مشترکین

  درحال بارگذاری آقای شکوری سرپرست معاونت امور مشترکین    

           چارت سازمانی معاونت جذب مشترکین

122 - معاونت جذب مشترکین

 

                                                                                                           شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت

شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت  
واحد بررسی واحیاء صندوقواحد بررسی واحیاء صندوق واحد توزیعواحد توزیع واحد جذب همیاران (طرح مشق همدلی)واحد جذب همیاران (طرح مشق همدلی)
واحد جذب صدقاتواحد جذب صدقات واحد صندوق های تجاری- اداریواحد صندوق های تجاری- اداری
 

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور