• حساب جاری بانک ملت 41222241/82 به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
  • شماره کارت بانک ملی 9468 9950 9911 6037 به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
  • شماره حساب جهت خیرات نان کریم اهل بیت علیه السلام

    شماره کارت 0534 8000 0610 6221 نزد بانک پارسیان به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
    شماره حساب 21/2222220 نزد بانک پارسیان به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور