گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گزارش عملکرد سال 1396
فرمت : PDF ، اندازه فایل 5:12 MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1395
فرمت : PDF ، اندازه فایل :5:12 MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1394
فرمت : PDF ، اندازه فایل : 5.26MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1393
فرمت : PDF ، اندازه فایل : 1.57MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1392
فرمت : PDF ، اندازه فایل : 3.41MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1391
فرمت : PDF ، اندازه فایل : 2.54MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1390
فرمت : PDF ، اندازه فایل : 2.83MB
دانلود
گزارش عملکرد سال 1389
فرمت : PDF ، اندازه فایل : 6.3MB
دانلود