اداره نظارت و بازرسی

 
وحید خزاعی نژاد
سرپرست اداره نظارت و بازرسی

یکی از ضرورتها در موفقیت برنامه های سازمانها وجود یک نظام دقیق نظارتی است و انجام فعالیتهای سازمان همراه با موفقیت نخواهد بود مگر آنکه نظارت و بازرسی های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد.اداره نظارت و بازرسی موسسه خیریه وفاق سبز نیز در حال حاضر جهت رسیدن به اهداف عالیه بنیاد فعالیتهای ذیل را انجام می دهد:
1- ارزشیابی پرسنل بصورت ماهیانه
2- گزینش پرسنل
3- نظارت بر عملکرد کلیه واحد ها
4- بررسی موردی و یا ویژه در رابطه باموضوعات خاص
5- بررسی و شرکت در کلیه کمیسیونهای مددکاری،مالی اداری و معاملات و غیره ...

چارت سازمانی اداره نظارت و بازرسی