واحد احیا

 
امیر خانمحمدی
مسئول واحد بررسی و احیاء صندوق

این واحد در کنار واحد جمع آوری وجوهات مشترکین فعالیت می نماید و مسئولیت بررسی گزارشات ارائه شده توسط نیروهای واحد جمع آوری وجوهات مشترکین را برعهده دارد. بدین صورت که اگر یکی از پرسنل گزارشی ارائه دهد مبنی بر اینکه صندوق صدقاتی به سرقت رفته است و یا مفقود گردیده و یا آدرس دارندگان صندوق تغییر کرده است بصورت تلفنی و حضوری پیگیری نماید تا اینکه ان شاءالله این صندوق دوباره به چرخه بازگردد.