اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور


امیر حسین رستمی
عضو هئيت امناء ، رئيس هئيت مديره و مديرعامل

عباداله کشاورز
عضو هئيت امناء ونائب رئيس هیئت مدیره

محمد خادمی
عضو هئیت امناء و عضو اصلی هئیت مدیره

فاطمه اشرفي
عضو هئيت امناء و عضو اصلي هئيت مديره

محمد رضاقلی
عضو اصلی هئیت مدیره و خزانه دار

محسن رستمی
عضو هئیت امنا و عضو علی البدل هئیت مدیره

محمد جعفر نوفلی
عضو هئيت امناء و عضو علی البدل هئیت مدیره

محمدجواد قرني
عضو هئيت امناء و بازرس اصلي

حامد اشرفی
عضو هئیت امناء و بازرس علی البدل