معاونت توسعه مشارکت های مردمی

احمد دمیرچی
معاون توسعه مشارکت های مردمی

چارت سازمانی معاونت توسعه مشارکتهای مردمی

***********************

شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت