معاونت توسعه مشارکت های مردمی

این معاونت از واحدهای جمع آوری وجوهات مشترکین ، توزیع ، صندوق های پایه دار و احیا صندوق های صدقات تشکیل شده است.

 
مهدی عزیزی
مسئول کنترول پروژه معاونت جذب توسعه مشارکتهای مردمی

ساختار معاونت جذب توسعه مشارکتهای مردمی

***********************

***********************

شرح وظایف کلی واحد های زیر مجموعه معاونت