معاونت جذب مشترکین

احمد دمیرچی
معاونت جذب مشترکین

چارت سازمانی معاونت جذب مشترکین

***********************

شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت