معاونت جذب مشترکین

آقای شکوری
سرپرست معاونت جذب مشترکین

چارت سازمانی معاونت جذب مشترکین

***********************

شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت