معاونت توسعه مشارکت های مردمی

 
معاونت توسعه مشارکت های مردمی

چارت سازمانی معاونت توسعه مشارکتهای مردمی

***********************

***********************

شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت