معاونت جذب مشترکین

احمد دمیرچی
سرپرست معاونت جذب مشترکین

چارت سازمانی معاونت جذب مشترکین

***********************

شرح وظایف کلی زیر مجموعه معاونت