روش های مشارکت در طرح خیرات نان کریم اهل بیت علیه السلام

  • پرداخت از طریق سایت بنیاد (صفحه پرداخت)
  • پرداخت از طریق خودپردازهای سراسر کشور به شماره کارت 0534 8000 0610 6221 نزد بانک پارسیان بنام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
  • پرداخت به شماره حساب 21/2222220 نزد بانک پارسیان به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور