روش های مشارکت درطرح خیرات نان سفره های علوی

  • پرداخت از طریق سایت بنیاد (صفحه پرداخت)
  • پرداخت از طریق سایت سفره های علوی به آدرس http://www.sofrealavi.com/Store
  • پرداخت از طریق خودپردازهای سراسر کشور به شماره کارت 0021 0000 0611 5047 نزد بانک شهر بنام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
  • پرداخت به شماره حساب 110110 نزد بانک شهر به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور