مشارکت در تامین هزینه اقلام خودکفایی

نیکوکار محترم
اهدای اقلام مربوط به رشته های خودکفایی (مانند قالی بافی، خیاطی، آرایشگری و...) ویا کمک درجهت تامین آن از دیگر راههای مشارکت خیرین در امر خودکفایی نیازمندان مستعد می باشد.