مشارکت در تامین هزینه آموزش کارآفرینی

نیکوکار محترم
مددجویان مستعد برای ورود به بازار کار نیاز به آموزش دارند که تاکنون در رشته های مختلف قالی بافی، خیاطی، آرایشگری ومونتاژ قطعات الکترونیکی این دوره ها توسط واحد خودکفایی بنیاد برگزار گردیده است لذا از خیرینی که با حرفه وفن بخصوصی آشنایی دارند جهت مشارکت در این دوره ها دعوت بعمل می آید.