مشارکت در تامین وام خودکفایی

نیکوکار محترم
سرمایه گذاری در صندوق قرض الحسنه بنیاد صرفاً جهت پرداخت وام های خودکفایی به نیازمندان از بهترین نوع کمک های خیرین در زمینه خودکفایی واشتغال نیازمندان می باشد.