مشارکت در ارائه خدمات فنی و تخصصی

نیکوکار محترم
از افراد متخصص در زمینه های مختلف حرفه وفن جهت اشتغال ویا آموزش ویا حتی کارورزی دعوت به همکاری می شود.