مشارکت در تامین هزینه تحصیلی

نیکوکار محترم
شما می توانید با اهدای لوازم تحریر ویا تامین هزینه تحصیل دانشجویان (کمک هزینه ماهیانه وهزینه های ثبت نام ترم) درپرورش آینده سازان میهن اسلامی سهیم باشید.