مشارکت در خدمات بهداشتی و درمانی

نیکوکار محترم
در صورت فعالیت در زمینه بهداشت ودرمان ودر صورت تمایل در ایجاد زمینه های درمانی مددجویان بخصوص همکاری پزشکان داوطلب جهت درمان نیازمندان می تواند کمک شایانی را در راه خدمات رسانی به نیازمندان ایفا نماید.