مشارکت در تامین هزینه ازدواج جوانان

نیکوکار محترم
شما از 2 طریق می توانید در این طرح مشارکت داشته باشید؛ تهیه جهیزیه، سپرده گذاری جهت اهدای وام ازدواج در صندوق قرض الحسنه بنیاد.