نذورات خاص

نیکوکار محترم
معاونت خدمات اجتماعی بنیاد آماده دریافت نذورات خیرین در زمینه های مختلف اعم از ؛ گوسفند قربانی، گوسفند عقیقه، لوازم تحریر، نذر ایتام، جهیزیه و... می باشد.