مشارکت در پرداخت مستمری ماهیانه

نیکوکار محترم
در این طرح خیرین می توانند با تحت تکفل قراردادن فرزندان تحت پوشش به دلخواه وانتخاب خود وتقبل هزینه ماهیانه بسته به توان مالی در تامین بخشی از هزینه ها ویا کل هزینه ی یک فرزند تحت پوشش سهیم باشند.