مشارکت در خدمات روانشناسی

نیکوکار محترم
این بخش شامل کمک در برپایی جلسات مشاوره خانواده ویا فعالیت روانپزشک های داوطلب برای مشاوره مددجویان می باشد.