مشارکت در خدمات آموزشی

نیکوکار محترم
در صورت تمایل می توانید در امر آموزش مددجویان ویا فرزندان آنان در رشته های مختلف درسی وغیر درسی با بنیاد همکاری نمایید.