درخواست صندوق صدقات پایه دار(فروشگاهی)

نیکوکار محترم
در صورت تمایل جهت دریافت صندوق صدقات پایه دار این بنیاد خیریه خواهشمند است مشخصات خود را در فرم ذیل درج نمایید تا در اولین فرصت ممکن با شما تماس گرفته شود و صندوق صدقات به نشانی شما ارسال گردد.
خاطر نشان می سازد که عوامل اجرایی بنیاد جهت جمع آوری صدقات و نذورات به فاصله زمانی 45 الی 60 روز یک بار مراجعه می نمایند و به منظور شفافیت و اطمینان بیشتر ، پس از هر مرحله جمع آوری وجوه صندوق ، مبلغ وصول شده به بنیاد از طریق پیامک به خیرین محترم اطلاع رسانی می گردد.