سید خانم

نیازمندی که دارای خانه نیست و ما می خواهیم برای ایشان تامین مسکن انجام دهیم

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور