همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در این همایش قصد دارد ضمن ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود در اسفند ماه هر سال، این نکته را به همه خیرین عزیز اعلام نماید ، نیکوکاران اصلی شهیدانی هستند که جان خود را در راه اسلام ، انقلاب و ولایت تقدیم نمودند و خاطرات این بزرگواران را در خصوص کمک رسانی به خانواده های بی بضاعت یادآوری می نماید.

اولین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند ماه 1387

دومین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند ماه 1388

سومین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند ماه 1389

چهارمین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند ماه 1390

پنجمین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند ماه 1391

ششمین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند ماه 1392

نهمین همایش شهیدان و نوآوران نیکوکار-اسفند 95