تامین هزینه ساخت مدرسه دبستان وفاق سبز علوی و 5 مدرسه سیار