تامین هزینه ادامه تحصیل فاطمه خانم

پدر فاطمه خانم فوت شده است ایشان دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر هستند ، مادرش با کار در کارگاه خیاطی امرار معاش میکند و بجز فاطمه خانم فرزندان دیگری هم دارد که باید علاوه بر مخارج کرایه منزل و امرار معاش هزینه های مربوط به فرزندان رانیز تامین کند فاطمه خانم برای پرداخت مبلغ شهریه دانشگاه خود نیاز به مساعدت شما خوبان دارد شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید . قابل توجه خیرین محترم در صورت عبور کمک ها از سقف مورد نیاز ، مبالغ صرف موارد مرتبط بعدی می گردد.

مبلغ مورد نیاز : 1میلیون و 170 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 317000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم