تامین هزینه درمان مریم خانم

همسر مریم خانم تومور مغزي بدخيم دارنددرحال شيمي درماني و راديو تراپي هستندودارومصرف مي کنندهزينه داروهاي ايشان بالاست.ایشان یک پسر7ساله محصل دارند ومستاجرندتمام مخارج منزل،تحصل فرزند وتامین کرایه و... بعهده مریم خانم است که باکارهای خدماتی وکاردرتالارو... امرار معاش میکند ولی متاسفانه برای تامین داروهای همسرش توان مالی کافی ندارد وبسیاردرمضیقه است ،شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی همسرایشان ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. مبلغ مورد نیاز 800،000 تومان

با استعانت از خداوند متعال ، ائمه معصومین (ع) و مساعدت شما خیرین گرامی بخشی از هزینه درمان این عزیز تامین گردید.

مبلغ مورد نیاز : 800 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 813000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان