تامین هزینه درمان آقا داود

متاسفانه آقاداود چندماه بعدازازدواج دچارتشنج میشود وبعداز انجام آزمایش و... متوجه میشودکه تومور مغزي نوع بدخیم داردایشان تابه حال چندین مرتبه عمل جراحی شده و ازکارافتاده است وهیچ درآمدی ندارد ،آقا داودمستاجر است وهزینه های درمانی سرسام آوری دارد،درحال حاضرهم شیمی درمانی میشودوبرای درمان وتهیه دارو وهمچنین شیمی درمانی نیازبه مساعدت دارد. شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در پرداخت بدهی، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید. مبلغ مورد نیاز 870،000 تومان

مبلغ مورد نیاز : 870 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 195000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم