حضور گروه جهادی اعزامی بنیاد در روستای بردیه استان خوزستان

در تاریخ 1396/12/15 گروه جهادی اعزامی از سوی بنیاد به مدت 2 روز در روستای بردیه استان خوزستان حضور یافته و به بررسی نیازها و مشکلات 250 خانوار روستا در چهار حوزه «فرهنگی، توانمندسازی، معیشت و سلامت» پرداختند.