افتتاح طرح صدور الکترونیکی قبوض توسط جناب آقای مهندس ایزدی

در روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه جناب آقای  مهندس ایزدی ریاست محترم سازمان حراست وزارت نفت با حضور در ساختمان شهدای گمنام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور طرح صدور الکترونیکی قبوض صندوق های صدقات را افتتاح نمودند .