حضور آقای رستمی مدیرعامل بنیاد در برنامه باغ رمضان شبکه 3 سیما

در تاریخ 1396/03/19 مدیر عامل بنیاد آقای رستمی در برنامه باغ رمضان در شبکه 3 حضور یافته و به تشریح برنامه های بنیاد پرداختند.همچنین مستندی از فعالیت های مجموعه در این برنامه پخش گردید.

حضور مدیر عامل بنیاد در برنامه باغ رمضان