ششمین مرحله ارسال کتاب به مناطق محروم ( استان چهار محال و بختیاری )

امروز چهارشنبه مورخ 1396/6/1 ششمین مرحله ارسال کتاب به مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری انجام گردید.