برگزاری سومین دوره مسابقه قرآنی در بین مددجویان بنیاد

امروز مورخ 97/2/17 سومین دوره مسابقه قرآنی با هدف ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی دربین خانواد های تحت پوشش بنیاد درمحل سالن اجتماعات برگزار گردید.

این مسابقه اختصاص به حفظ قسمت دوم جزء سی داشت و در ابتدای برنامه، خانم حمیدی مسئول واحد مشاوره ضمن خوشامد گویی به حافظان کلام وحی، توضیحاتی را درخصوص مسابقه ارائه نمودند. مسابقه، با داوری آقای اشرفی از قاریان قرآن برگزار گردید. در پایان به 3 نفر برتر جوایز نفسی اختصاص یافت. همچنین به کلیه شرکت کنندگان درمسابقه نیز جوایزی اهدا گردید.