برنامه ها و فعالیت های کار گروه توانمندسازی و اشتغال زایی

مسعود محمدی مسئول کارگروه توانمندسازی : این کارگروه ضمن برگزاری جلسه با آموزشگاه دشت مروارید در خصوص پرورش قارچ با اهالی روستا نیز درباره این طرح و ثبت نام اولیه جهت شرکت در کلاس های آموزشی چندین جلسه برگزار نمود. همجنین طرح های کارآفرینی روستایی توسط این کارگروه مورد بازدید قرارگرفت. در پایان نیز گزارش فعالیت ها با حضور دکتر نور الله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جهت اعطای تسهیلات مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.