برنامه ها و فعالیت های کار گروه اجتماعی

مهدی عزیزی مسئول کارگروه اجتماعی: این کارگروه بازدید از روند ساخت منازل و جلسه با اهالی روستا درمورد ثبت نام وام(بنیاد مسکن) درخصوص بازسازی منازل و بازدید از منازل متقاضی وام به همراه نماینده بنیاد مسکن را در دستور کار خود داشت.