دیدار آقای رستمی با مهندس ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

در تاریخ 97/7/25 آقای رستمی مدیرعامل بنیاد با مهندس ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با هدف هماهنگی برای تعاملات لازم در جهت توسعه روستایی و محرومیت زدایی دیدار کردند.