پروانه موکب داری خیریه وفاق سبز علوی (اربعین حسینی 1440)

پروانه موکب داری خیریه وفاق سبز علوی در اربعین حسینی 1397 با موافقت ستاد بازسازی عتبات عالیات صادر گردید.