حضور مدیرعامل بنیاد در ستاد مردمی یمن

در تاریخ 97/09/06 آقای رستمی مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در نشست ستاد مرکزی یمن که با حضور اعضای شورای راهبردی حضرات آیات اراکی، اختری، عباسی و آقایان دکتر محسن رضایی، دکتر سیف اللهی و حیدر پیرامون کمک به مردم یمن برگزار شد، حضور یافتند.