گزارش فعالیت های بنیاد در شبکه یک سیما توسط آقای رستمی

در تاریخ 97/9/13 آقای رستمی مدیرعامل بنیاد به دعوت برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما در این برنامه حضور یافته و گزارشی از برنامه های بنیاد در طول 17 سال فعالیت به مردم ارائه کردند.

گزارش فعالیت های بنیاد در شبکه یک سیما توسط آقای رستمی