ارسال 15عدد مخزن بازیافت صنعتی به روستای بردیه

در تاریخ 97/12/06بمنظورحفظ محیط زیست و سلامت اهالی روستای بردیه، 15عدد مخزن بازیافت صنعتی توسط قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) به روستا ارسال گردید.