حضورامیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد در برنامه تهران 20

امیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در برنامه تهران 20 حضور یافته و گزارشی از فعالیت‌های بنیاد درمورخ ۹۷/۱۲/۱۳ ارائه کردند.

حضورامیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد در برنامه تهران 20