برگزاری کارگاه مشاوره با موضوع آشنایی با هوش هیجانی جهت بانوان تحت پوشش بنیاد

درمورخه 98/01/22 باهمت واحد مشاوره مادران معاونت خدمات اجتماعی بنیاد، در سلسله مباحث مربوط به مهارت های زندگی، کارگاه مشاوره گروهی با موضوعیت آشنایی باهوش هیجانی با حضور تعدادی از تحت پوششین محترم بنیاد درمحل سالن اجتماعات بنیاد خیریه برگزار گردید.

در این نشست درخصوص کاربری بالای هوش هیجانی در مقایسه باهوش شناختی وهمچنین اینکه چگونه افراد می توانند درموقعیت های اجتماعی با استفاده از این هوش وسایر فاکتورهای لازم مسائل خود وخانواده شان را حل نمایند وهمچنین راه کارهای ارتقاء هوش هیجانی مطالب لازم از طریق استاد ملکی ارائه گردیدکه مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.