برگزاری جلسه مشاوره آگاهی های بلوغ و نوجوانی

این جلسه به همت قسمت مشاوره فرزندان معاونت خدمات اجتماعی با هدف آموزش نکات بهداشتی ، تغذیه ای ، روحی و رشدی دوران بلوغ برای دختران در آستانه سن نوجوانی و تجربه بلوغ ، در روز جهانی ماما با دعوت از سرکار خانم گرانمایه ( کارشناس مامایی) از ساعت 15:30 الی 16:45 در سالن اجتماعات بنیاد خیریه وفاق سبز علوی برای مددجویان گرامی( مادران و فرزندان در آستانه بلوغ) برگزار شد که مورد اسقبال گسترده خانواده های تحت پوشش قرار گرفت.

در نهایت مدعوین گرامی با پذیرایی ( غذا) که توسط بانیان محترم تهیه شده بود بدرقه شدند.