برگزاری کارگاه روانشناسی با موضوع مهارت های تاب آوری

باهمت قسمت مشاوره مادران معاونت خدمات اجتماعی درمورخ 98/02/16 نشست کارگاه روانشناسی با موضوع مهارتهای تاب آوری از ساعت 14 لغایت 15:30 برگزار گردید.

همچنین مددجویان با این مفهوم آشنا شدند که تاب آوری استرس را محدود نمیکند و شرایط زندگی را تغییر نمیدهد بلکه تنها کارکرد آن،افزایش ظرفیت روحی افراد در مقابله با چالشهای پیشرو میباشد.