واحد توسعه مشترکین

 
بهروز خسروان
مسئول واحد توسعه مشترکین

این واحد درراستای گسترش وتوسعه جذب مشارکتهای مردمی درسال95تشکیل شده است میباشد وتلاش دارد با روشهای جدید درجهت جذب مشارکت خیرین وهمچنین فرهنگ سازی درخصوص انفاق وکمک به دیگران درسطح جامعه اقدامات موثری را بعمل آورد.