واحد توزیع صندوق صدقات

 
اسماعیلی
مسئول واحد توزیع صندوق صدقات

خادمین بنیاد در این قسمت کار توزيع و پخش صندوقهاي صدقات در ميان مردم عزيز شهر تهران را بر عهده دارند. كه در واقع در سه محور به فعاليت خود مي پردازد:
الف)توزيع و پخش صندوقهاي جديد در جهت افزايش تعداد صندوقهاي خيريه در سطح شهر
ب)جمع آوري كليه صندوقهاي مستعمل مناطق مختلف وآماده و بهينه سازي آنها به منظور توزيع مجدد در مناطق ديگر
ج)اعمال تغييرات و جابجايي آدرس صندوقها در سيستم رايانه اي و برگه هاي اطلاعات نصب هر صندوق بصورت مدون و روزانه