واحد جذب صدقات

 
آقای شکوری
مسئول واحد جذب صدقات
ازجمله عمده ترين راههاي كسب درآمد بنياد خيريه وفاق سبزعلوی كشور از طريق واحد جمع آوری وجوهات مشترکین مي باشد كه وظيفه اصلي آن جمع آوري وجوهات این صندوق ها بصورت دوره اي مي باشد كه بدين منظور بخش هاي مختلفي در اين واحد طرح ريزي و ايجاد شده اند كه به ترتيب شامل 4 قسمت ذيل مي باشند:

اين قسمت متشكل از 35 نفر نيروي جوان و متعهد مي باشد و تحت عنوان مسئولین مناطق فعاليت دارند که وظيفه جمع آوري روزانه وجوهات صندوقهای کوچک خانگی را برعهده دارند؛ بدين صورت كه هر يك ازمسئولین با در دست داشتن پرينت اطلاعات صندوقها و كليد آنان به مناطق خود اعزام و با تعهد جمع آوري روزانه 45عدد از مبالغ صندوقها اقدام به جمع آوري و عودت مبالغ و قبوض صندوقها به خيريه مي نمايند و موظفند در پايان هر روز مبالغ جمع آوري شده بهمراه قبوض صادره در قبال آنها را به خيريه عودت و تحويل نمايند .

نمونه البسه مسئولین مناطق در هنگام جمع آوری وجوهات


 
آقای نام ور
مسئول قسمت کلید داری
كليه فعاليتهاي مرتبط با كليد و قفل صندوقهاي صدقات در اين قسمت صورت مي گيرد كه از جمله اين فعاليتها عبارتند از:
الف) تجهيز روزانه پرسنل از نظر كليد صندوقهاي مناطقي كه مي بايست تخليه صندوقهايش انجام شود.
ب) تجهيز پرسنل تخليه گر به منظورتعويض قفل صندوقهايي كه به مرور زمان قفل آنها مستعمل شده است
ج) جابجايي كليدصندوقها درميان مناطق با توجه به تغيير آدرس مشتركين صندوقهاعلاوه برتغيير آدرس آن در سيستم،كليد صندوق نيز مي بايست درمنطقه جديداستقراريابد.
د) در صورت مفقود و يا شكسته شدن كليد اصلي صندوق ،تحویل كليد يدك صندوقها به پرسنل تخليه گرواحد صدقات.

 
سعید غفاری
مسئول قسمت سایت و امور رایانه
تمامي برگه هاي دوم قبوض صادره اي كه در قبال تخليه صندوقها بصورت روزانه توسط پرسنل تخليه گر به واحد صدقات عودت داده مي شود، تحت عنوان يك سريال مشخص و با همان تاريخ توسط پرسنل اين قسمت وارد سيستم رايانه اي واحد شده كه اطلاعات وارده در سيستم براي هر صندوق به تفكيك شامل (شماره صندوق تخليه شده ،تاريخ تخليه صندوق،مبلغ صندوق در آن تاريخ ،شماره سريال قبض صادر شده)مي باشد كه در واقع انجام اين عمل باعث مي شود تا با مراجعه به گردش مالي هر صندوق تمامي اطلاعات مالي آن صندوق از بدو توزيع تا هر زماني كه نياز داريم در اختيار ما قرار گيرد .و همچنين مبلغ واريزي آن روز با تمام جزئيات و با دقت تمام جهت واريزبه حساب بنياد خيريه مشخص خواهد شود .

 
آقای صادقی
مسئول دفتر