شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰

معاونت زیربنایی و نظارت راهبردی

معاونت زیربنایی و نظارت راهبردی

داوود پهلوان صفایی

معاونت زیربنایی و نظارت راهبردی

 

توضیحات: 
معاونت توسعه زیر بنایی یکی از ارکان مهم این بنیاد تلقی و با هدفمندی نسبت به فعالیت ها و راهبرد مهمترین برنامه های بنیاد نقش ایفا می نماید. از آنجایی که مقرر گردیده کلیه برنامه ها از طریق سایر معاونت ها در زمان مقرر اقدام شود این معاونت نیز در راستای اهداف از پیش تعیین شده با برگزاری کارگروه های تخصصی و جلسات مستمر با سایر معاونت ها و مدیران مجموعه و دعوت از مشاورین و متخصصان مرتبط برون سازمانی نسبت به برنامه ریزی و ایجاد ساختارهای لازم اقدام می نماید.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور