آقا داوود

آقا داود تومور مغزي داشته است و 3سال پيش دو مرتبه عمل کرده است پس از عمل در سرش پین کار گذاشته شده است و نیاز مداوم به چکاپ و پیگیری درمان دارد. فرزندي ندارد.آقا داود مستاجر است و چون توان کار ندارد تامین کرایه منزل برایش بسیار دشوار است. آقا داود به تازگی اظهار کرده که یازده ماه است که اجاره منزل را پرداخت نکرده است و مالک قصد تخلیه منزل را دارد.همچنین آقا داود به تشنج بتلاست و برای جلوگیری از تشج و حملات عصبی مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان است و مداوم و ماهانه از دارو استفاده میکند تا بتواند حتی بخوابد. آقا داود برای تامین هزینه داروی خود نیاز به یاری شما خوبان دارد.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید

banks - پرداخت نان

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور