یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸

اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

امیرحسین رستمی

عضو هئيت امناء ، رئيس هئيت مديره و مديرعامل

 
عباداله کشاورز 
عضو هئيت امناء ونائب رئيس هیئت مدیره
 
فاطمه اشرفي 
عضو هئيت امناء و عضو اصلي هئيت مديره
 
حسین رحمتی 
عضو هئيت امناء و عضو اصلي هیئت مدیره
 
محمد رضاقلی 
عضو اصلی هئیت مدیره و خزانه دار
 
محسن رستمی 
عضو هئیت امنا و عضو علی البدل هئیت مدیره
 
حامد اشرفی 
عضو هئیت امنا و عضو علی البدل هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

 محمدجواد قرني 

عضو هئيت امناء و بازرس اصلي
 
محمد خادمی 
بازرس علی البدل

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور