شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                  فرزاد جاوید

                                                                                                                                                                                        معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی کشوردر سال 1400 به حسب دستور مدیرعامل محترم بنیاد با ادغام واحد برنامه ریزی و پژوهش و مدیریت بازرسی تشکیل گردید.

این معاونت در راستای تحقق اهداف و برنامه های بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی کشور جهت ارایه خدمات خرسند ساز برای جامعه هدف (نیازمندان و محرومین)، می بایست با انجام وظایف خود از جمله: کنترل و نظارت مستمر بر اجرای برنامه و بودجه، نظارت بر فرآیند های عملیاتی واحد ها و معاونت ها، ارزیابی و راستی آزمایی گزارشات کنترل پروژه معاونت ها به صورت فصلی، ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی و همچنین با ارایه گزارشات ویژه و عملیاتی در قالب 3 بخش: عنوان یافته، اظهارنظرو پیشنهاد به مدیرعامل محترم بنیاد جهت بهبود فرآیندها وایجاد بهره وری (کارایی و اثربخشی) در مسیرخدمت رسانی قدم برداشته تا به قوه الهی کلیه اهداف و برنامه های سال 1401 بنیاد اجرایی شود.

 

وظایف و عملکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1. تنظیم و ارایه برنامه سالیانه بنیاد براساس تدابیرمدیرعامل محترم بنیاد
2. تهیه کتابچه عملکرد از اقدامات انجام شده سال 1400 و برنامه های مصوب سال 1401 بنیاد.
3. ارزیابی ونظارت برعملکرد واحدها ومعاونت های بنیاد براساس برنامه مصوب سالیانه و ارایه گزارش به صورت فصلی.
4. مشارکت درتدوین وبازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه های مالی و عملیاتی و اصلاح فرآیند های اجرایی بنیاد.
5. تشکیل جلسات کنترل پروژه جهت بررسی اقدامات انجام شده معاونت ها به صورت فصلی.
6. ارزیابی و راستی آزمایی گزارشات کنترل پروژه های دریافتی و ارایه گزارش رسیدگی به مدیرعامل محترم
7. ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای با انجام انواع ارزیابی ها از جمله حسابرسی پروژه ها، مالی، رعایت وعملیاتی به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک بنیاد و ارتقای کنترل های داخلی با رویکردی منظم و روش مند.
8. مدیریت و سیاست‌گذاری در خصوص برنامه ریزی و نظارت عالیه بر اجرای فعالیت ها.
9. همکاری و مشارکت در خصوص برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه بنیاد
10. پایش اجرای مصوبات مجمع عمومی سالیانه، شورای اداری و تعهدات ایجاد شده ازطریق انعقاد تفاهم نامه در طول سال
11. ارزشیابی کلیه پرسنل بنیاد براساس عملکرد ماهانه و ارایه کارنامه سالیانه
12. کنترل برنامه و بودجه مصوب بنیاد با فعالیت های انجام شده واحد ها ومعاونت های بنیاد با استفاده از نرم افزار برنامه و بودجه.
13. ارایه گزارشات مدیریتی از چالش ها و مشکلات بنیاد در راستای ایجاد بهره وری
14. عضویت در کمیته های توانمندسازی، بودجه، اجتماعی، مددکاری و … بنیاد
15. انجام سایر امور محوله از سوی مدیرعامل محترم بنیاد
 
 
حمد مخصوص خدایی است که متصف است به صفت احسان و هم او از بندگانش، احسان نسبت به دیگر بندگانش را امر فرموده است:« هل جزاء الاحسان الا الاحسان» و چه نیکو تر اگر این احسان، با آهنگ  «و تعاونوا علی البر و التقوی»، همراه شود.
این با «هم»، بودن «همّ» و غمّ اصلی ما در بنيادخیریه وفاق سبز علوي كشور است.
کانونی که وفاق را نه تنها در اسم که در رسم خود دارد. 
باهم بودن، نیازمند چهار نوع باهمی است: هم زبانی، هم اندیشی، همدلی و همراهی
به حول و قوه الهی با چنین احساس مسئولیتی نسبت به جامعه هدف و با برنامه ریزی و ضرورت متناسب سازی و اولویت بندی، برآنیم که سبزی هماهنگی و هم آهنگی برای تحقق راهبردها و برنامه هاي بنيادخیریه وفاق سبز را به نظاره بنشینیم.
مهمترين هدف اصلي بنياد خيريه جهت رسيدن به اهداف و برنامه ها، انجام كارها به صورت گروهي و جهادي مي باشد.
با عنايت به الگوی مديریت جهادی وفاق، كار تيمي در تحقق اجراي برنامه ها از اهميت بسزايي برخوردار است، هم افزايي حاصل از كار تيمي به جاي كار فردي از نكات كليدي مديريت بنياد می باشد که به حول و قوه الهی باعث می گردد بند های35 گانه شاخص ترین برنامه های بنیاد که در صفحه بعدی به آن اشاره شده است در سال 1401 تحقق پیدا نماید.

حمد مخصوص خدایی است که متصف است به صفت احسان و هم او از بندگانش، احسان نسبت به دیگر بندگانش را امر فرموده است:« هل جزاء الاحسان الا الاحسان» و چه نیکو تر اگر این احسان، با آهنگ  «و تعاونوا علی البر و التقوی»، همراه شود.

این با «هم»، بودن «همّ» و غمّ اصلی ما در بنيادخیریه وفاق سبز علوي كشور است.
کانونی که وفاق را نه تنها در اسم که در رسم خود دارد. 
باهم بودن، نیازمند چهار نوع باهمی است: هم زبانی، هم اندیشی، همدلی و همراهی
به حول و قوه الهی با چنین احساس مسئولیتی نسبت به جامعه هدف و با برنامه ریزی و ضرورت متناسب سازی و اولویت بندی، برآنیم که سبزی هماهنگی و هم آهنگی برای تحقق راهبردها و برنامه هاي بنيادخیریه وفاق سبز را به نظاره بنشینیم.
مهمترين هدف اصلي بنياد خيريه جهت رسيدن به اهداف و برنامه ها، انجام كارها به صورت گروهي و جهادي مي باشد.
با عنايت به الگوی مديریت جهادی وفاق، كار تيمي در تحقق اجراي برنامه ها از اهميت بسزايي برخوردار است، هم افزايي حاصل از كار تيمي به جاي كار فردي از نكات كليدي مديريت بنياد می باشد که به حول و قوه الهی باعث می گردد بند های35 گانه شاخص ترین برنامه های بنیاد که در صفحه بعدی به آن اشاره شده است در سال 1401 تحقق پیدا نماید.

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور